วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรมการแข่งขันวันอาเซียน ( ASEAN DAY )

           ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 จะดำเนินการแจ้งการประกวดแข่งขันกิจกรรมวันอาเซียน ( ASEAN DAY ) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 8 สิงหาคม 2555 พื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ดังรายการต่อไปนี้
              . การแข่งขันประกวดร้องเพลงอาเซียน ( ASEAN SINGING CONTEST )
                  .. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ : ร้องเพลง ASEAN WAY ) ประเภท เดี่ยว
                  .. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ : ร้องเพลง LET US MOVE AHEAD ประเภท ทีม ๒ คน
                  .. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   :  ร้องเพลง LET US MOVE AHEAD ประเภท ทีม ๒ คน
              . การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ( ASEAN QUIZ )
                  .. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  ประเภททีม ๒ คน
                  .. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑     ประเภททีม ๒ คน
              . การแข่งขันโครงงานภาษาอังกฤษ ( ASEAN PROJECT WORK )
                  .. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  ประเภททีม 3 คน
                  .. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑     ประเภททีม 3 คน

          ในการนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ ให้ส่งรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของแต่ละศูนย์เครือข่าย ฯ ภายในวันที่  ๗ สิงหาคม  ๒๕๕๕ โดยส่งรายชื่อแนบไฟล์มาที่
ปฏิทินการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมวันอาเซียน ( ASEAN DAY ) 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
วัน/เดือน/ปี
รายการ
หมายเหตุ
16 - 20  .. 2555
แจ้งประชาสัมพันธ์การแข่งขัน
กิจกรรมวันอาเซียน ( ASEAN DAY )
ศน.ปลาทอง  อัยวรรณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

30 –31 .. 2555
ดำเนินการคัดเลือกตัวแทนนักเรียน
ระดับโรงเรียน

คณะกรรมการระดับโรงเรียน
ดำเนินการ

1 – 6  .. 2555
ดำเนินการคัดเลือกตัวแทนนักเรียน
ระดับศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 1-21
คณะกรรมการระดับศูนย์ฯ
ดำเนินการ

7 .. 2555
ส่งรายชื่อตัวแทนนักเรียนระดับศูนย์ฯ ดังนี้
     1. การแข่งขันประกวดร้องเพลงอาเซียน
        ( ASEAN SINGING CONTEST )
     2. การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ
         ( ASEAN QUIZ )
     3. การแข่งขันโครงงานภาษาอังกฤษ
         ( ASEAN PROJECT WORK )
ส่งมาที่ อีเมล์plathong191@hotmail.com

8.. 2555


แข่งขันกิจกรรมวันอาเซียน
ระดับ สพป.สกลนคร เขต 2
สถานที่ : หอประชุมรวมใจสามัคคี
 สพป. สกลนคร เขต 2

๑. กิจกรรมการประกวดร้องเพลง ( ASEAN Singing Contest) 
                  .. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ : ร้องเพลง ASEAN WAY )            ประเภท เดี่ยว
                  .. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ : ร้องเพลง LET US MOVE AHEAD ประเภท ทีม ๒ คน
                  .. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   :  ร้องเพลง LET US MOVE AHEAD ประเภท ทีม ๒ คน
        เกณฑ์การให้คะแนน   
                รายการ
คะแนน
1. น้ำเสียง
2. จังหวะ
3. ลีลา ท่าทาง
4. การออกเสียง
5. ความไพเราะ
20
20
20
20
20
รวม
100

         การตัดสินผลการแข่งขัน
-          เมื่อแข่งขันเสร็จสิ้นแล้ว   คณะกรรมการรวมคะแนนของแต่ละโรงเรียน
-          นำคะแนนเฉลี่ยร้อยละไปเทียบเกณฑ์เพื่อตัดสินผล   ดังนี้
                                - ได้คะแนนร้อยละ  80 ขึ้นไป   รางวัลเหรียญทอง
                                - ได้คะแนนร้อยละ  70 - 79     รางวัลเหรียญเงิน
                                - ได้คะแนนร้อยละ  60 - 69     รางวัลเหรียญทองแดง
                                - ต่ำกว่าเกณฑ์ได้รับรางวัลชมเชย  . การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ( ASEAN QUIZ )
      วิธีการดำเนินการแข่งขัน
                4.1 แข่งขันจำนวน 2 รอบ ดังนี้
                     รอบที่ 1 ข้อสอบวัดความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน จำนวน 10 ข้อ 20 คะแนน
                                ( คำถามแบบปรนัย  4  ตัวเลือก )
                     รอบที่ 2 ตอบปัญหาภาษาอังกฤษเรื่องอาเซียน จำนวน 5 ข้อ 10 คะแนน
                               โดยคณะกรรมการที่อ่านคำถามจะเป็นชาวต่างชาติ หลังจากที่อ่านเสร็จ
                               ให้ผู้เข้าแข่งขันเขียนคำตอบลงในกระดาษที่กำหนดให้
     เกณฑ์การให้คะแนน    คำตอบข้อละ 2 คะแนน   รวม 30  คะแนน
     การตัดสินผลการแข่งขัน
                                 คะแนนเฉลี่ยร้อยละไปเทียบเกณฑ์เพื่อตัดสินผล   ดังนี้
                                - ได้คะแนนร้อยละ  80 ขึ้นไป   (24 – 30 คะแนน)    รางวัลเหรียญทอง
                                - ได้คะแนนร้อยละ  70 - 79      (21 – 23 คะแนน)   รางวัลเหรียญเงิน
                                - ได้คะแนนร้อยละ  60 - 69      (18 – 20 คะแนน)   รางวัลเหรียญทองแดง
                                - ต่ำกว่าเกณฑ์ได้รับรางวัลชมเชย

       เพลงสำหรับการแข่งขันประกวดร้องเพลงกิจกรรมวันอาเซียน ( ASEAN DAY )

 ระดับชั้น ป.4 – .3
LET US MOVE AHEAD (ASEAN Song) 
Throughout these years. We have resolved working hard together for a true community. The beauty of diversity ridging all the differences. A sense of unity  
(CHORUS:)
Let us move ahead .Hand in hand as one.
Let the virtue stand and face the challenges of time.
Let us move ahead. Integrate as one.
To an ASEAN community , prosperity, peace and harmony.
        
The future our’s .We have the strength
 We shall find the peace within ourselves and with the world and as we strive.
 In our resolve , Sharing this one vision of a true community
To an ASEAN community, Prosperity, peace and harmony.

คำแปล หลายปีมาแล้วที่เราตัดสินใจจะทำงานหนักรวมกันเพื่อประชาคมที่แท้จริง
ความงดงามของความหลากหลายผสานความแตกต่าง (สู่) สัมผัสอันเป็นหนึ่งเดียว (CHORUS:)
ให้เราก้าวไปข้างหน้าจูงมือกันเป็นหนึ่งให้ความดีดำรงแล้วเผชิญกับช่วงเวลาแห่งความท้าทาย
ให้เราก้าวไปข้างหน้าสู่ประชาคมอาเซียนความสำเร็จ สันติภาพ และความกลมกลืนคืออนาคตของเรา
เรามีพลังเราจะหาสันติภายในตัวเรา และโลกและเราจะฟันฝ่าตามมติของเรา
แบ่งบันวิสัยทัศน์อันเป็นหนึ่งเดียวแห่งประชาคมที่แท้จริงสู่ประชาคมอาเซียน
ความสำเร็จ สันติภาพ และความกลมกลืน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น